میانگین امتیار کاربران: / 9
ضعیفعالی 

چه کند کز پی دوران نردو هر که در دایراه گردش ایام افتد

 
دلبـــــــرا یوســفی  و  من چو زلیــخای دگر
 
تو یکی عشــوه گر و من همه شیــدای دگر
 
چو من آیـــــد به جهان عاشق زاری هر گاه
 
رخ بیتــــــــــای تو  را  یــافت شود  تای دگر
 
شده از هجـــــــــر تو جـــانم به  بیــابان وفا
 
جان مــجنون مــرا  بـاش تو  لیــــــــلای دگر
 
در ســـــر مســـت هـــوای سر کــوی تو بود
 
چه کنم شهر غریب است و من از جای دگر
 
نیست ممکن به جهان وصل تو آید  بر دست
 
که به وصـل تو امیـــد است به دنیــــــای دگر
 
به جــــهان آتش آهــــی چو من آیـــد هر گاه
 
دلبـــری را  دلـــی آید چـــــــــو تو  خارای دگر
 
مانـــــــده  بودیم  سر حــــلّ  معّمای  جهــان 
 
گــره زلــف تو  هـــم گـــــــــشت  معمّای دگر
 
گر تو را میـــل به دریاست به چشمـان من آی
 
که هـــــمه شب  شده  در هجر تو دریای دگر
 
هر کجا شیـــونی از دل بــه دهـــان است مرا
 
یعنی از  زلـــــــف تو  دل  رفتـه  به  یغمای دگر
 
چون نباشد چو تو معشوق و چو من عاشق زار
 
نامـده اســـت و نه بــیاید به جــــهان مای دگر
 
نــــای صـــوفی  اگـر آوازه ی این عشق سرود 
 
بشنـــوی  چنـــــــد  گهی  بعد  تو از  نای دگر
 
 
مهران نيك سيما (صوفي)
 
 
 
واقعا اشعار صوفی عزیز را دوست دارم. روزی را می بینم که بر دیوان اشعار ایشان تفعل بزنند...
 
 
این هفته با تمام بدی ها و حوادث بدش سپری شد...
هر لحظه منتظر خبر بدی بودم ! و چه ناگهان می آمد این شبیخون بلا ...
یکی از دوستان عزیز را از دست دادیم...
"نفس " مهربان که همه دوستش داشتیم و ما را با خاطرات مهربانی و لطفش تنها گذاشت
در بهت و ماتم از دست دادن نفس بودیم و دست به دعا برای شفا ماریای مهربان که بستری بود و خدا را شکر که بهبود پیدا کرده اند.
و چه لحظه های پر اضطرابی بود برای همه ما...
و هر قدمی که برداشتم در این هفته انگار برای من همه چیز سر جایش قفل بود...
دنیا حرکت می کرد و من ایستاده بودم
دردسر های دانشگاه هم افزون شد...
 
خدایا چند بار ایمانم را چک می کنی که سر جایش باشد؟!
محکم محکم است! شک نکن
نیازی به امتحان نیست, باور کن.
همیشه می گویی من به تو اعتماد کنم
این بار تو به من اعتماد کن...
 
 
 
دانلود نت آهنگ
بی قرار
تنظیم برای تار و سه تار
 

 

 
☼☼☼
تنظیم برای تار و سه تار
 
 
☼☼☼
بگریم
تنظیم برای تار و سه تار
 
 
 
☼☼☼
 
 
 
 

براي اطلاع از پست هاي جديد از طريق ايميل ، شركت در  تالار گفتگو و استفاده از دفعات دانلود نا محدود در سايت ثبت نام كنيد