هر چه بری ببر مـــــبر سنگدلی به کار من

                             هر چه هلی بهل مهل پرده به روی چون قمر

                                هر چه دری بدر مدر پرده اعتبــــــــــــــــار من

هر چه کشــی بکش مکش باده به بزم مدعی

هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من

                            هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم

                             هر چه نهی بنه منه پای به رهگــــذار من

هر چه کشی بکش مکش صید حرم که نیست خوش

هــــــــــر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من

                                 هر چه بری ببر مبر رشته الفت مـــــــــــرا

                                  هر چه کنی بکن مکن خـــــــانه اختیار من

هر چه روی برو مرو راه خــــلاف دوستی

هر چه زنی بزن مزن طعنه به روزگار من

شوریده شیرازی

 

 

تصنيف شور

اين تصنيف را در رديف آوازي استاد دوامي هم مي توان يافت

آخرين قطعه از قسمت رديف شور را ايشان به اين تصنيف اختصاص داده اند

 

دانلود رديف آوازي استاد دوامي (شور)